REGULAMIN PROMOCJI „Viva Wakacje”

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Promocji jest Travel Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Pl. Św. Józefa 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy o nr KRS 610815, NIP 618 215 16 16, Regon: 364086979, zwanym dalej „Organizatorem”, będący właścicielem serwisu WOWTravel.pl

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Viva Wakacje”.

3. Promocja obowiązuje przez czas nieokreślony.

4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

5. Dane osobowe Uczestników Promocji, którzy wyrażą na to zgodę, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, wręczenia upominków, przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego oraz na potrzeby sprawozdawczości podatkowej i finansowej. Administratorem danych będzie Organizator.

6. Uczestnicy Promocji, którzy wyrażą na to zgodę, będą otrzymywać za pomocą poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Travel Partners Sp. z o.o. o usługach własnych oraz usługach i produktach partnerów handlowych Travel Partners Sp. z o.o.

6. Uczestnicy Promocji, którzy wyrażą na to zgodę, będą otrzymywać za pomocą poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Travel Partners Sp. z o.o. o usługach własnych oraz usługach i produktach partnerów handlowych Travel Partners Sp. z o.o.

7. Travel Partners Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

II. Zasady Promocji

 

1. Organizator zobowiązuje się przekazywać 1% wartości usługi lub imprezy turystycznej na rzecz Fundacji Viva zakupionej za pośrednictwem strony www organizatora w salonie własnym lub za pośrednictwem infolinii.

2. Promocją objęte są oferty turystyczne oraz usługi wymienione w pkt nr 3.

3. Lista usług objętych promocją:

  • Sprzedaż wycieczek wakacyjnych.
  • Wynajem hoteli na całym świecie.
  • Sprzedaż biletów lotniczych.
  • Rezerwacja aut na całym świecie.
  • Rezerwacja biletów wstępów do największych atrakcji turystycznych na świecie.
  • Rezerwacja transferów z lotnisk.
  • Organizacja wyjazdów firmowych w Polsce oraz krajach ościennych.
  • Organizacja wyjazdów firmowych w Polsce oraz krajach ościennych.
  • Organizacja wycieczek szkolnych w Polsce oraz krajach ościennych.
  • Organizacja wycieczek indywidualnych w Polsce oraz krajach ościennych.

4. W Promocji może brać udział każda osoba pełnoletnia, zwana dalej „Uczestnikiem, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, i dokona zakupu za pośrednictwem:

a) strony internetowej www.wowtravel.pl

b) salonie własnym Organizatora

c) infolinii wowtravel.pl dostępnej pod numerami: +48 62 599 94 lub 730 092 930

3. Zakup wycieczki lub innej usługi świadczonej przez Organizatora rozumiany jest jako podpisanie umowy oraz warunków uczestnictwa wraz z uiszczeniem zaliczki lub całości zapłaty za wycieczkę w kwocie ustalonej w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa właściwego touroperatora lub Organizatora.

4. Uczestnik wyrażający chęć przekazania 1% wartości rezerwacji na rzecz Fundacji Viva, zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora oraz Fundację Viva, wysyłając wiadomość na adres ­ fundacja@wowtravel.pl oraz fcb@viva.org.pl o treści:

“Imię i nazwisko klienta, nr rezerwacji, wartość rezerwacji”

 

III. Rezygnacja z imprezy turystycznej

 

W przypadku, gdy Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej z powodów niezależnych od Organizatora lub touroperatorów będących jego partnerami, Organizator, nie przekażę darowizny na rzecz Fundacji Viva.

 

IV. Zasady postępowania reklamacyjnego

 

1. Prawo do składania reklamacji dotyczących Promocji i jej niezgodności z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej do siedziby Organizatora z dopiskiem: „Promocja ­ reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e­mail, dokładny adres Uczestnika Promocji, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji pisemnie, drogą mailową bądź za pośrednictwem poczty na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

V. Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prowadzenia Promocji.

2. Regulamin Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora, salonie firmowym a także na stronie www organizatora oraz Fundacji Viva.

3. Przystąpienie do Promocji równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu, podporządkowaniem się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego treść.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień

Regulaminu, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Promocji bez wcześniejszego poinformowania o tym Uczestników.

5. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych zasad i warunków.

6. Niniejsza Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68 poz. 341 z późn. zm.).

 

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Promocji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.